กระทรวงอุตสาหกรรม / กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กฏหมาย
มาตราข้อที่ หลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549 2, 3 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ลูกจ้างที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

 

 

 

                                กระทรวงแรงงาน / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กฏหมาย มาตราข้อที่ หลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 4 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556 3, 4 ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย ลูกจ้างที่ทำงานกับสารเคมีอันตราย
24
(3)
การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินในการขนส่งสารเคมีอันตราย (ฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) สำหรับลูกจ้างที่ทำหน้าที่ขนถ่าย เคลื่อนย้าย และขนส่งสารเคมีอันตราย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
34 การโต้ตอบเหตุการณ์ฉุกเฉินจากสารเคมีอันตราย (ฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) ลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายจากสารเคมีอันตราย
28
(2)
การป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำสถานประกอบการ
30 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ลูกจ้างทุกคน