การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
logo welding 21

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
        > เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้ายในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพที่จะเข้ารับการทดสอบ
        > เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในแต่ละสาขาอาชีพ
            > สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
            > สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมทิก
            > สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแม็ก
            > สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส

 

หลักฐาน/เอกสารสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขา ช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส (OFC) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (MMA)
> ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
> รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 6 ใบ
> สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
> สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือ หลักฐานการผ่าน
    การฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
    ◊ สำเนาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องงานตัดโลหะ
    ◊ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
    ◊ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเชื่อม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
    ◊ หนังสือรับรองประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานเชื่อม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน  ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอบรมยกระดับ  ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

> ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
> รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 6 ใบ
> สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
> สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือ หลักฐานการผ่าน
    การฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
    ◊ สำเนาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องงานเชื่อมโลหะ
    ◊ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
    ◊ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเชื่อม ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
    ◊ หนังสือรับรองประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานเชื่อม ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน  ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอบรมยกระดับ  ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอบรมตามหลักสูตรช่างเชื่อมสากล  ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอาชีพหลักสูตรอื่นๆ ในสาขาช่างเชื่อม  ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง

Register Button.1 Register Button.1

 

สาขา ช่างเชื่อมทิก (TIG) สาขา ช่างเชื่อมแม็ก (MAG)
> ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
> รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 6 ใบ
> สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
> สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือ หลักฐานการผ่าน
    การฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
    ◊ สำเนาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องงานเชื่อมทิก
    ◊ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
    ◊ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเชื่อม ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
    ◊ หนังสือรับรองประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานเชื่อม ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน  ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอบรมยกระดับ สาขาช่างเชื่อมทิก  ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอบรมตามหลักสูตรช่างเชื่อมสากล  ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอาชีพหลักสูตรอื่นๆ  ในสาขาช่างเชื่อมทิก
         ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง


> ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
> รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 6 ใบ
> สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
> สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือ หลักฐานการผ่าน
    การฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
    ◊ สำเนาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องงานเชื่อมแม็ก
    ◊ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
    ◊ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเชื่อม ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
    ◊ หนังสือรับรองประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานเชื่อม ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน  ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอบรมยกระดับ สาขาช่างเชื่อมแม็ก  ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอบรมตามหลักสูตรช่างเชื่อมสากล  ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอาชีพหลักสูตรอื่นๆ  ในสาขาช่างเชื่อมแม็ก 
         ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง
Register Button.1 Register Button.1

  

 การจำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างเชื่อมฯ
> จำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
> จำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างเชื่อมทิก
> จำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างเชื่อมแม็ก

 Skill Level

 กระบวนการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

Lincense Procedure