หลักสูตร สถานที่อบรม วันที่อบรม รูปภาพ
             จป.หัวหน้างาน รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์ จ.ระยอง 4-9 มิถุนายน 2561
             ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ
            (มาตรฐาน36 ช.ม.),5/61
โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ จ.เชียงใหม่ 22-23 เมษายน 2561