ตารางหลักสูตรฝึกอบรม ด้านเทคโนโลยีงานเชื่อมและการตรวจสอบ
ประเภท In-house

Course IT
หมวดหลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมและประกอบ
กลุ่มเป้าหมาย: วิศวกรเชื่อม, ผู้ควบคุมการเชื่อม, ช่างเชื่อมซ่อมบำรุง, ช่างเชื่อมก่อสร้าง, ช่างประกอบงานเชื่อม, ผู้ช่วยช่างเชื่อม

 รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา   หมายเหตุ
BB01-1 พื้นฐานการเชื่อมซ่อมบำรุงและการเลือกใช้งานลวดเชื่อม 6 ชม.    
BB01-2 การเชื่อมซ่อมบำรุง และการเลือกใช้ลวดเชื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ 12 ชม.    
BB02-1 พื้นฐานการเชื่อมเลเซอร์ (Laser Welding) 6 ชม.    
BB02-2 การเชื่อมเลเซอร์สำหรับการซ่อมแม่พิมพ์ 12 ชม.    
BB03-1 พื้นฐานช่างประกอบ (Fitter) 6 ชม.    
BB03-2 การประกอบท่อ 12 ชม.    
BB04-1 การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 6 ชม.    
BB05-1 พื้นฐานการบัดกรีแข็ง 6 ชม.    
BB05-2 การบัดกรีแข็ง (ท่อทองแดง) 6 ชม.    
         

หมายเหตุ (ข้อกฏหมาย)
          ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
                   ข้อ 9 ในกรณีที่ให้ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ รถยก หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพตามที่อธิบดีประกาศกำหนด นายจ้างต้องใช้ลูกจ้างที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องจักรนั้น

quotation 31

**************************************

หมวดหลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (MMA)
กลุ่มเป้าหมาย: ช่างเชื่อมซ่อมบำรุง, ช่างเชื่อมก่อสร้าง, ช่างประกอบงานเชื่อม

 รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา   หมายเหตุ
BC01-1 พื้นฐานการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (แนวเชื่อมต่อชน) 6 ชม.    
BC11-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้าง) 12 ชม.    
BC12-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมท่อ ตำแหน่ง 6G) 18 ชม.    
BC12-2 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (งานเชื่อม ตำแหน่ง 3G &4G) 12 ชม.    
BC21-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อม (งานเชื่อมไฟฟ้าและตัดโลหะด้วยแก๊ส) 12 ชม.    
BC31-1 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ สำหรับช่างเชื่อมฝึกหัด (30 ชั่วโมง) 30 ชม.    
         

หมายเหตุ (ข้อกฏหมาย)
          ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
                   ข้อ 9 ในกรณีที่ให้ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ รถยก หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพตามที่อธิบดีประกาศกำหนด นายจ้างต้องใช้ลูกจ้างที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องจักรนั้น

quotation 31

**************************************

หมวดหลักสูตร การเชื่อมทิก (TIG)
กลุ่มเป้าหมาย: ช่างเชื่อมซ่อมบำรุง, ช่างเชื่อมก่อสร้าง, ช่างประกอบงานเชื่อม

 รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา   หมายเหตุ
BD01-1 พื้นฐานการเชื่อมทิก (TIG) 6 ชม.    
BD02-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมทิก (ท่อเหล็ก) 12 ชม.    
BD02-2 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมทิก (เหล็กแผ่น) 12 ชม.    
BD03-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมทิก (เหล็กกล้าไร้สนิม/สแตนเลส) 18 ชม.    
BD04-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมทิก (อลูมิเนียม) 18 ชม.    
         

หมายเหตุ (ข้อกฏหมาย)
          ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
                   ข้อ 9 ในกรณีที่ให้ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ รถยก หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพตามที่อธิบดีประกาศกำหนด นายจ้างต้องใช้ลูกจ้างที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องจักรนั้น

quotation 31**************************************

หมวดหลักสูตร การเชื่อมแม็ก (MAG)
กลุ่มเป้าหมาย: ช่างเชื่อมซ่อมบำรุง, ช่างเชื่อมก่อสร้าง, ช่างประกอบงานเชื่อม

 รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา   หมายเหตุ
BE01-1 พื้นฐานการเชื่อมมิก/แม็ก (MIG/MAG) 6 ชม.    
BE02-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมแม็ก (งานเชื่อมเหล็กบาง) 12 ชม.    
BE02-2 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมแม็ก (งานเชื่อมเหล็กหนา) 18 ชม.    
         

หมายเหตุ (ข้อกฏหมาย)
          ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
                   ข้อ 9 ในกรณีที่ให้ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ รถยก หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพตามที่อธิบดีประกาศกำหนด นายจ้างต้องใช้ลูกจ้างที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องจักรนั้น

quotation 31**************************************

หมวดหลักสูตร ความปลอดภัยในงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
กลุ่มเป้าหมาย: วิศวกรเชื่อม, ผู้ควบคุมงานเชื่อม, ช่างเชื่อมซ่อมบำรุง, ช่างเชื่อมก่อสร้าง, ช่างประกอบงานเชื่อม, ผู้ช่วยช่างเชื่อม, ผู้เฝ้าระวังไฟ, จป.ทุกระดับ

 รหัสหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา   หมายเหตุ
BF01-1 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าและตัดโลหะด้วยแก๊ส
(Arc Welding & Gas Cutting Safety)
6 ชม.    
BF02-1 การจัดการความปลอดภัยในงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
(Hot Work Safety Management)
6 ชม.    
BF03-1 ผู้เฝ้าระวังไฟ และการควบคุมงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
(Fire Watch Man and Hot Work Control)
6 ชม.    
         

หมายเหตุ (ข้อกฏหมาย)
          ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
                   ข้อ 9 ในกรณีที่ให้ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ รถยก หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพตามที่อธิบดีประกาศกำหนด นายจ้างต้องใช้ลูกจ้างที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องจักรนั้น

quotation 31**************************************