วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) : มุ่งสู่ความเป็นศูนย์ฝึกอบรมชั้นนำในภาคตะวันออก
ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
พันธกิจ (Mission) : มุ่งสู่ความเป็นเลิศการบริการด้านฝึกอบรม และธำรง
ไว้มาตรฐานการฝึกอบรมตามระบบประกันคุณภาพ