มาตรฐานฝีมือแรงงาน

p ofc a 01
p smaw 01
p gtaw 01
p gmaw 01
p fcaw 01
p udw 01
p oaw 01
p pipe fitter 01