การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประจำปี 2566
logo welding 21สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
(สำหรับ: ช่างเชื่อม / Welder)

วันที่อบรม
เตรียมความพร้อม
 
หัวข้ออบรม
เตรียมความพร้อม
 
วันที่ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
  ค่าดำเนินการ
ฝึกอบรมฯ
ค่าดำเนินการ
ทดสอบฯ
รวมค่าใช้จ่าย
(บาท)
ลงทะเบียน
สมัครอบรม & ทดสอบฯ
18-19 ก.พ. 66 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
24-25 ก.พ. 66   5,000.- 3,000.- 8,000.- -
18-19-20 ก.พ. 66  (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
24-25 ก.พ. 66   8,000.- 3,000.- 11,000.- -
 17-18 มิ.ย. 66 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
23-24 มิ.ย. 66   5,000.- 3,000.- 8,000.- ดาวน์โหลด
ชุดใบสมัครทดสอบฯ
17-18-19 มิ.ย. 66 (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
23-24 มิ.ย. 66   8,000.- 3,000.- 11,000.- ดาวน์โหลด
ชุดใบสมัครทดสอบฯ
21-22 ต.ค. 66 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
23-24 มิ.ย. 66   5,000.- 3,000.- 8,000.- ดาวน์โหลด
ชุดใบสมัครทดสอบฯ
21-22-23 ต.ค. 66 (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
23-24 มิ.ย. 66   8,000.- 3,000.- 11,000.- ดาวน์โหลด
ชุดใบสมัครทดสอบฯ
                 

หมายเหตุ:
1. การทดสอบภาคทฤษฎี  ด้วยข้อสอบปรนัย 50 ข้อ
2. การทดสอบภาคปฏิบัติ  ด้วยตำแหน่งท่าเชื่อม 4F & 5F

*************************************************

สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2
(สำหรับ: ช่างเชื่อม / Welder)

วันที่อบรม
เตรียมความพร้อม
 
หัวข้ออบรม
เตรียมความพร้อม
 
วันที่ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
  ค่าดำเนินการ
ฝึกอบรมฯ
ค่าดำเนินการ
ทดสอบฯ
รวมค่าใช้จ่าย
(บาท)
ลงทะเบียน
สมัครอบรม & ทดสอบฯ
18-19 ก.พ. 66 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
24-25 ก.พ. 66   5,000.- 4,000.- 9,000.- -
18-19-20 ก.พ. 66  (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
24-25 ก.พ. 66   8,000.- 4,000.- 12,000.- -
 17-18 มิ.ย. 66 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
23-24 มิ.ย. 66   5,000.- 4,000.- 9,000.- ดาวน์โหลด
ชุดใบสมัครทดสอบฯ
17-18-19 มิ.ย. 66 (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
23-24 มิ.ย. 66   8,000.- 4,000.- 12,000.- ดาวน์โหลด
ชุดใบสมัครทดสอบฯ
21-22 ต.ค. 66 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
23-24 มิ.ย. 66   5,000.- 4,000.- 9,000.- ดาวน์โหลด
ชุดใบสมัครทดสอบฯ
21-22-23 ต.ค. 66 (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
23-24 มิ.ย. 66   8,000.- 4,000.- 12,000.- ดาวน์โหลด
ชุดใบสมัครทดสอบฯ
                 

 หมายเหตุ:
1. การทดสอบภาคทฤษฎี  ด้วยข้อสอบปรนัย 50 ข้อ
2. การทดสอบภาคปฏิบัติ  ด้วยตำแหน่งท่าเชื่อม 3G & 4G

*************************************************

สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3
(สำหรับ: ช่างเชื่อม / Welder)

วันที่อบรม
เตรียมความพร้อม
 
หัวข้ออบรม
เตรียมความพร้อม
 
วันที่ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
  ค่าดำเนินการ
ฝึกอบรมฯ
ค่าดำเนินการ
ทดสอบฯ
รวมค่าใช้จ่าย
(บาท)
ลงทะเบียน
สมัครอบรม & ทดสอบฯ
18-19 ก.พ. 66 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
24-25 ก.พ. 66   5,000.- 5,000.- 10,000.- -
18-19-20 ก.พ. 66  (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
24-25 ก.พ. 66   8,000.- 5,000.- 13,000.- -
 17-18 มิ.ย. 66 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
23-24 มิ.ย. 66   5,000.- 5,000.- 10,000.- ดาวน์โหลด
ชุดใบสมัครทดสอบฯ
17-18-19 มิ.ย. 66 (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
23-24 มิ.ย. 66   8,000.- 5,000.- 13,000.- ดาวน์โหลด
ชุดใบสมัครทดสอบฯ
21-22 ต.ค. 66 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
23-24 มิ.ย. 66   5,000.- 5,000.- 10,000.- ดาวน์โหลด
ชุดใบสมัครทดสอบฯ
21-22-23 ต.ค. 66 (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
23-24 มิ.ย. 66   8,000.- 5,000.- 13,000.- ดาวน์โหลด
ชุดใบสมัครทดสอบฯ
                 

หมายเหตุ:
1. การทดสอบภาคทฤษฎี  ด้วยข้อสอบปรนัย 50 ข้อ
2. การทดสอบภาคปฏิบัติ  ด้วยตำแหน่งท่าเชื่อม 6G

*************************************************

> สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ:  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส สาขาช่างเชื่อมและตัดโลหะ
                                                   @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
> ค่าธรรมเนียม:  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (MMA)
                             - ระดับ 1:   3,000 บาท/ท่าน  (ค่าทดสอบ 1,000 บาท + ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 2,000 บาท)
                             - ระดับ 2:   4,000 บาท/ท่าน  (ค่าทดสอบ 1,000 บาท + ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 3,000 บาท)
                             - ระดับ 1:   5,000 บาท/ท่าน  (ค่าทดสอบ 1,000 บาท + ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 4,000 บาท)
                             ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) 
> สอบถามรายเอียดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มเติม:  โทร. 094-671-1555, Line ID. sys-services
> ติดต่ออื่นๆ:  (ขอใบเสนอราคา & แผนอบรมและทดสอบฯ / ส่งใบสมัครฯ / ชำระค่าบริการ) โทร. 087-841-3399

Line SYS