กระทรวงแรงงาน / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กฎหมาย  มาตรา
ข้อที่
 หลักสูตรฝึกอบรม  กลุ่มเป้าหมาย
 > ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 2  > หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต
 > หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน
 > หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ
 > หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
 > หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
 > หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 > ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ
 > กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 4  > ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  > ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 > กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556  3, 4  > ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย  > ลูกจ้างที่ทำงานกับสารเคมีอันตราย
  24
(3)
 > การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินในการขนส่งสารเคมีอันตราย (ฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)  > สำหรับลูกจ้างที่ทำหน้าที่ขนถ่าย เคลื่อนย้าย และขนส่งสารเคมีอันตราย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  34  > การโต้ตอบเหตุการณ์ฉุกเฉินจากสารเคมีอันตราย (ฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)  > ลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายจากสารเคมีอันตราย
  28
(2)
 > การป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน  > ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำสถานประกอบการ
  30  > การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี  > ลูกจ้างทุกคน

 

กระทรวงอุตสาหกรรม / กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 กฎหมาย  มาตรา
ข้อที่
 หลักสูตรฝึกอบรม  กลุ่มเป้าหมาย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549 2, 3 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ลูกจ้างที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน3

กระทรวงแรงงาน / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 กฎหมาย  มาตรา
ข้อที่
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  กลุ่มเป้าหมาย
ประกาศกระทรวงแรงงาน - ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร