วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์

                                             วิสัยทัศน์ (Vission) : มุ่งสู่ความเป็นศูนย์ฝึกอบรมชั้นนำในภาคตะวันออก
                                         ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

                                             พันธกิจ (Mission) : มุ่งสู่ความเป็นเลิศการบริการด้านฝึกอบรม และธำรง
                                         ไว้มาตรฐานการฝึกอบรมตามระบบประกันคุณภาพ