งานบริการประจำศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์

           พื้นที่การให้บริการ
                          เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง, จันทบุรี, ตราด, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี และสระแก้ว
                    เขตพื้นที่จังหวัดระยอง (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต,นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก,นิคมอุตสาหกรรมผาแดง,
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้,นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง),นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด,นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย,นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล)
                          เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี (นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี FTZ, นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง FTZ,นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร,
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง, นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง))
                          เขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์, นิคมอตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ FTZ,นิคมอุตสาหกรรม TFD)
                          เขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี (นิคมอุตสาหกรรม 304, นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บุรี)


            บริการฝึกอบรมและสัมมนา
                          กลุ่มหลักสูตร พิเศษ (ความร่วมมือทางวิชาการ)
                          กลุ่มหลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมและการตรวจสอบ
                          กลุ่มหลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                          กลุ่มหลักสูตร การตรวจสอบอาคารและการอนุรักษ์พลังงาน
                          กลุ่มหลักสูตร วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
                          กลุ่มหลักสูตร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
                          กลุ่มหลักสูตร การบริหารจัดการหม้อไอน้ำ

              บริการเช่าสถานที่และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
                          ห้องอบรม ขนาด 50 / 30 / 10 ที่นั่ง
                          เครื่องโปรเจคเตอร์ LCD (Liquid Crystal Display)
                          เครื่องเสียงแบบพกพา (Portable PA)

               บริการเช่าอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน
                         เครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดพกพา (Protable Gas Detector)
                         เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ (Protable Fire Extinguisher)

            บริการตรวจสอบ ทดสอบ และสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์
                         การตรวจสอบปั้นจั่นเหนือศีรษะ / Overhead Crane
                         การทดสอบถังดับเพลิงชนิดมือถือ
                         การสอบเทียบเครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดพกพา