ความเป็นมาศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์

        เมื่อปลายปี พ.ศ. 2550  ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์ ภายใต้การดำเนินงาน บจก. ออนเนอร์ เทรนนิ่ง ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมา โดยกลุ่มบุคคลผู้ที่มีประสบการณ์ ในด้านการตรวจสอบ / ทดสอบงานเชื่อมโลหะ มามากกว่า 15 ปี และผู้ที่มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ทั้งในวงการภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฝึกอบรมในด้านการตรวจสอบงานเชื่อมโลหะ การทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม การบริหารงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการซ่อมบำรุง  โดยมีสถานที่ตั้ง ณ อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้าเมืองใหม่มาบตาพุต ต.มาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง

        ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2553  ทางศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์ ได้ก่อตั้งสมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านหม้อไอน้ำ ได้แก่หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (มาตรฐาน 36 ชม.) การป้องกันหม้อไอน้ำระเบิด เป็นต้น  โดยมีสถานที่ตั้ง ณ อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้าเมืองใหม่มาบตาพุต ต.มาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง


     

        ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2553  ทางศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์ และสมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร  ได้ย้ายที่ทำการใหม่  ณ ชั้น 1  อาคารชุดบ้านฉางคลิฟบีช คอนโดเทล ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ซึ่งประกอบไปด้วยห้องเรียนใหญ่, ห้องเรียนเล็ก, ห้องอาหาร และห้องพักผ่อน เป็นต้น
        ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2553  ได้เริ่มดำเนินการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ขึ้น เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมฯ มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลเพิ่มมากขึ้น
        ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2554  ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน บริหาร เทคนิค หัวหน้าหน่วยความปลอดภัย และคณะกรรมการความปลอดภัย
        ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2555  ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ โดยสมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
        ปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์ ได้เพิ่มการบริการฝึกอบรมในด้านอื่น ๆ ได้แก่ เทคนิคและวิธีการตรวจสอบอาคาร การอนุรักษ์พลังงาน วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการด้านการฝึกอบรมของลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกมากขึ้น


    
        ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์ มีบริการทั้งฝึกอบรมตามข้อกฎหมาย และตาม Good Practice เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน   ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาอาชีพ และเพื่อเป็นการสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้บริหารองค์กรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในบริษัทตนเอง ทางบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมและจำเป็นในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะในด้านต่างๆ สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ ทั้งที่ทำงานอยู่แล้ว หรือมีแผนจะปรับย้ายตำแหน่ง หรือเป็นพนักงานใหม่ สามารถทำงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีหลักว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติ พัฒนา ปรับปรุง หรือควบคุมงานได้จริง ไม่เพียงแค่มีใบรับรองเอาไว้โชว์