กลุ่มธุรกิจและองค์กรในเครือออนเนอร์

       บจก.ออนเนอร์ เทรนนิ่ง  ดำเนินธุรกิจฝึกอบรมและสัมมนา ตามข้อกำหนดกฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมถึงการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

       บจก.พัสวีภา เทรดดิ้ง  ดำเนินธุรกิจผลิต จำหน่าย เช่า ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ การผลิตอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
เป็นต้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า งานบริการประจำศูนย์ฝึกอบรม)


      สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร  บริการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยสำหรับหม้อไอน้ำ ความปลอดภัยเครื่องมือและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม  ตามข้อกำหนดกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม