หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2562

กลุ่มหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
วันที่อบรม สถานที่อบรม ราคา ลงทะเบียน
 24-25 ก.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง)
2,200 บาท
15-16 ส.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง) 
2,200 บาท 
 9-10 ก.ย. 62  ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง)
 2,200 บาท
17-18 ต.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง)
2,200 บาท
7-8 พ.ย. 62 ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง)
2,200 บาท
12-13 ธ.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง)
2,200 บาท

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)
วันที่อบรม สถานที่อบรม ราคา ลงทะเบียน
 11-13 ก.ย. 62 ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง)
3,200 บาท
16-18 ธ.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง) 
3,200 บาท 

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
วันที่อบรม สถานที่อบรม ราคา ลงทะเบียน
 15-16 ต.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง)
2,200 บาท

 

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
วันที่อบรม สถานที่อบรม ราคา ลงทะเบียน
 28-29 ส.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง)
2,200 บาท
20-21 พ.ย. 62 ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง) 
2,200 บาท